Regulamin MS Imagine Premium - obowiązujący na wydziale PiT

Przystąpienie do programu:

 • Do programu MS Imagine Premium mogą przystąpić pracownicy WPiT realizujący w swoim planie dydaktycznym w bieżącym semestrze przedmiot z  listy zatwierdzonych przedmiotów.
 • Do programu MS Imagine Premium mogą przystąpić studenci (na wniosek prowadzącego jednego  z w/w przedmiotów) uczący się technologii Microsoft w ramach uczęszczania na przedmiot z listy zatwierdzonych przedmiotów.
 • Do programu nie może przystąpić indywidulanie sam student.

Rejestracja kont w systemie ELMS:

studenci WPiT:

 1. O procesie rejestracji odpowiednich studentów realizujących jeden z wymienionych wyżej przedmioów decyduje pracownik - prowadzący te zajęcia, a nie student.
 2. Formularze rejestracyjne studentów rozdaje (jeśli uzna, że jest to konieczne) na początku zajęć prowadzący zajęcia z przedmiotu będącego na liście zatwierdzonych przedmiotów.
 3. Wypełnione formularze przez studentów muszą zostać także podpisane przez prowadzącego zajęcia, który przez to potwierdza tożsamość rejestrujących się w wydziałowym programie MS Imagine Premium,
 4. Następnie prowadzący zajęcia pracownik WPiT (nie studenci) dostarcza podpisane formularze administratorowi (opiekunowi) MS Imagine Premium WPiT do pokoju F14,
 5. Założone konta studentów w systemie ELMS otrzymują ważność na okres trwania rozliczenia się z zajęć przedmiotu tj. koniec semestru zimowego i letniego według kalendarza WPiT br. roku akademickiego,
 6. Studenci, którzy w toku swoich studiów w kolejnym semestrze będą realizować kolejne przedmioty zgłoszone w załączniku umowy subskrypcyjnej (ramowej liście zatwierdzonych przedmiotów) zobowiązani są do ponownego wypełniania formularzy rejestracyjnych dostarczonych i zbieranych przez prowadzącego zajęcia w . Wówczas ich konta będą dezaktywowane - należy podać ten sam adres e-mail.
 7. Formularze dostarczane indywidualnie przez studentów nie będą przyjmowane.

pracownicy WPiT:

 • Pracownik prowadzący jeden z przedmiotów z listy zatwierdzonych przedmiotów musi otrzymać formularz rejestracyjny od administratora MS Imagine Premium, wypełnić, podpisać i dostarczyć go  osobiście do pokoju F14,
 • Założone konto pracownika WPiT w systemie ELMS otrzymuje ważność na okres trwania przedmiotu tj. koniec semestru zimowego lub letniego według kalendarza WPiT br. roku akademickiego,
 • Pracownik chcący kontynuować swój dostęp do MS Iamgine Premium w następnych latach musi nauczać technologi Microsoft w ramach zadeklarowanych przedmiotów w załączniku nowej umówy na następny rok akademicki.
 • Potrzebne formularze rejestracyjne dla swoich studentów pracownik zamawia wcześniej przed rozpoczęciem się planowanych zajęć z listy zatwierdzonych przedmiotów - drogą telefoniczną (tel . wew. 520) u administratora ELMS MS Imagine Premium,
 • Wypełnione formularze przez uprawnionych studentów pracownik dostarcza osobiście administratorowi (opiekunowi) MS Imagine Premium WPiT do pokoju F14.

Warunki instalacji

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG udostępniając studentom i pracownikom oprogramowanie w ramach programu Microsoft Imagine Premium pozwala na pobranie oprogramowania z sieci za pomocą systemu ELMS. Wszelkie utworzone kopie nośników muszą być kompletne i zawierać informacje o prawach autorskich i znakach handlowych.

Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi być na aktualnej liście aktywnych studentów Wydziału PiT. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza - przedmiot z listy zatwierdzonych przedmiotów). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

Pracownik instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi posiadać status pracowmnika Wydziału PiT. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową pracownika w ramach przedmiotu z listy zatwierdzonych przedmiotów. Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem ustala prowadzący ten przedmiot pracownik.

Każda z osób przystępująca do programu MS Imagine zobligowana jest do przestrzegania umowy licencyjnej EULA /Microsoft Imagine Subscription Agreement Direct Subscriptions/

.Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom nieuprawnionym. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać do instalacji kodów aktywacyjnych. Kody dostarczone pracownikowi lub studentowi jednoznacznie identyfikują oprogramowanie.

Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim. Osoby chcące instalować oprogramowanie otrzymają kody w ramach systemu ELMS automatycznie. Administrator programu Microsoft Imagine Premium jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków udostępniania oprogramowania studentom i udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.

Aby spełnić warunki licencji, na komputerach służbowych uprawnionych pracowników z zainstalowanym systemem Windows pochodzącym z Microsoft Imagine Premium muszą być zainstalowane inne programy pochodzące również z Microsoft Imagine Premium, np. MS Visio, Ms Access, itd. Sytuacja taka, że na komputerze jest tylko system operacyjny Windows i np. Excel, czy Statistica jest niezgodna z warunkami licencji. Powyższe nie dotyczy komputerów, które zostały już zakupione z systemem operacyjnym Windows.

W przypadku komputerów prywatnych/domowych (dotyczy to studentów i pracowników) obowiązuje ta sama zasada co wyżej z dodatkowym obostrzeniem: komputery te muszą posiadać oryginalny system operacyjny Windows zakupiony wraz z urządzeniem, a Windows pochodzący z Microsoft Imagine Premium może być tylko upgradem istniejącego. Sytuacja w której kupujemy komputer bez systemu operacyjnego Windows, ściągamy i instalujemy Windows z Microsoft Imagine Premium jest niezgodna z warunkami licencji.

Warunki używania

Uprawniony Pracownik i Student Wydziału WPiT  może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach nie komercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione.

Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

Utrata konta w systemie ELMS

Konto w systemie ELMS traci:

 1. student WPiT w związku ze utratą statusu studenta WPiT (koniec studiów, skreślony z listy studentów ... ,nie mający w bieżącym semestrze przedmiotu z listy zatwierdzonych przedmiotów ),
 2. pracownik w związku z utratą statusu pracownika WPiT lub przez to, że w kolejnym semestrze nie prowadzi przedmiotu z listy zatwierdzonych przedmiotów.

Użytkowanie oprogramowania MS Imagine Premium po utracie dostępu do systemu ELMS

Po utracie dostępu do ELMS MS Imagine Premium użytkownik nadal może korzystać na swoim osobistym komputerze  z zainstalowanego wcześniej oprogramowania z MS Imagine Premium na tych samych zasadach jak w tym regulaminie.

Copyright © 2018 MS Imagine Premium WPiT